Územně analytické podklady

Pořizovatel:
Městský úřad Břeclav, Odbor stavebního řádu a územního plánování, oddělení úřad územního plánování, Nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Zpracování prvních ÚAP ORP Břeclav bylo spolufinancováno z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 iop eummr

PROJEKT  JE  SPOLUFINANCOVÁN  Z  EVROPSKÉ UNIE A  EVROPSKÉHO  FONDU  PRO  REGIONÁLNÍ  ROZVOJ

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

KategorieSoubory

folder icon 74 Zveřejnění informace o TI dle §166 odst. 2 zákona

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27.

V ORP Břeclav je technická infrastruktura obsažena v následujících jevech dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.,:

folder icon 28 Třetí úplná aktualizace ÚAP ORP Břeclav 2014

Třetí úplnou aktualizaci územně analytických podkladů ORP Břeclav 2014 pořídil MěÚ Břeclav, odbor rozvoje a správy, oddělení úřad územního plánování ve spolupráci s firmou EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 602 00 Brno.

folder icon 6 Druhá úplná aktualizace ÚAP ORP Břeclav 2012
Druhou úplnou aktualizaci územně analytických podkladů ORP Břeclav pořídil MěÚ Břeclav, odbor rozvoje a správy, oddělení úřad územního plánování ve spolupráci s firmou PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Švabinského 1749/19, Ostrava
folder icon 9 ÚAP ORP Břeclav - úplná aktualizace 2010

 

Úplná aktualizace 2010 Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Břeclav (dále ÚAP) byla vypracována v souladu s § 26, § 27 a § 28 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a vyhláškou č. 500/2006 Sb. Městským úřadem Břeclav, odborem stavebního řádu a územního plánování - oddělením úřad územního plánování ve spolupráci s firmou PK Geo s.r.o.

folder icon 93 První ÚAP ORP Břeclav

Územně analytické podklady obcí - Břeclav
Územně analytické podklady byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Pořizovatel:
Městský úřad Břeclav, Odbor stavebního řádu a územního plánování, oddělení úřad územního plánování, Nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Zpracovatel prvních ÚAP:
Ing.arch. Martin Ondrouch, Ph.D., Horní Luční 4, 691 41 Břeclav

 

PROJEKT  JE  SPOLUFINANCOVÁN  Z  EVROPSKÉ UNIE A  EVROPSKÉHO  FONDU  PRO  REGIONÁLNÍ  ROZVOJ

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Textová část prvních ÚAPje společná pro všechny odbce správního obvodu. Výkresy prvních ÚAP s označením B3 (výkres záměrů na provedení změn v území) a B4 (výkres problémů k řešení v ÚPD) zobrazují celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav. Ostatní výkresy jsou děleny podle jednotlivých obcí.