Odbor rozvoje a správy

Náplň práce Odboru rozvoje a správy

PrintE-mail

Written by ORS Friday, 18 February 2011 08:48

Odbor rozvoje a správy Člení se na tato oddělení: a) oddělení rozvoje b) oddělení investic a správy c) oddělení úřad územního plánování

Oddělení rozvoje

1. Vyjadřuje se z pohledu rozvoje města k pronájmům, prodejům a výkupům pozemku na území města.

2. Zastupuje město při územních řízeních, uplatňuje námitky k ochraně zájmů města a občanů města, uplatňuje připomínky a námitky vyplývající ze stavebního zákona.

3. Poskytuje součinnost odboru stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu při umísťování a povolování staveb na území města, posuzuje pohledově exponovaná místa na území města z hlediska architektonického a urbanistického.

4. Plní úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje.

5. Posuzuje a analyzuje možnosti využívání prostředků z evropských, národních nebo jiných finančních zdrojů pro projektové záměry připravované městem.

6. Zpracovává projekty vhodné pro předložení žádostí o podporu.

7. Zpracovává podklady pro rozhodnutí orgánů města o jednotlivých dotačních výzvách.

8. Spolupracuje s řídícími orgány operačních programů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a jejich zprostředkujícími subjekty, s externími dodavateli služeb.

9. Pro rozhodování orgánů města připravuje a aktualizuje informace o regionální a strukturální politice Evropské unie.

10. Podílí se na zpracování rozvojových projektů města Břeclavi spolufinancovaných ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie.

 

Oddělení investic a správy

1. Zastupuje město při územním, stavebním, kolaudačním řízení z hlediska místních komunikací a silničního hospodářství.

2. Spolupracuje s Policií ČR při schvalovacích řízeních v souladu se silničním zákonem a zákonem o pozemních komunikacích.

3. Zajišťuje výkon samosprávy na úseku místních komunikací, veřejné zeleně, veřejného osvětlení, dopravního značení a městského mobiliáře (správa a údržba, pasportizace, likvidace pojistných událostí).

4. Zajišťuje svoz a likvidaci komunálního a tříděného odpadu.

5. Zajišťuje správu dětských hřišť.

6. Vyjadřuje se jako správce místních komunikací, veřejné zeleně a veřejného osvětlení k projektům pro stavební a územní řízení a k pronájmům a prodeji nemovitostí v majetku města.

7. Zajišťuje údržbu dešťových vpustí v majetku města a správu studní v majetku města.

8. Zabezpečuje výkon veřejně a obecně prospěšných prací.

9. Zajišťuje deratizaci veřejného prostranství a místních komunikací.

10. Podává žádosti na kácení stromů v majetku města.

11. Vede evidenci movitého i nemovitého majetku na úseku místních komunikací a komunálních služeb.

12. Jedná a zastupuje město v řízeních dle stavebního zákona.

13. Shromažďuje a vyhodnocuje požadavky na výstavbu ve městě.

14. Zajišťuje územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná obdobná povolení a vyjádření dle stavebního zákona pro investiční stavby města, včetně dalších povolení (např. uzavírky vozovek, narušení veřejného prostranství, ochrana památek a vod apod.).

15. Organizuje veřejné zakázky pro investiční stavby města (příprava, zadání a vyhodnocení soutěže, oznámení výsledku) nebo je zajišťuje prostřednictvím třetí osoby.

16. Připravuje návrhy dodavatelských smluv v součinnosti s dodavatelem a právním oddělením odboru kanceláře tajemníka.

17. Zajišťuje investorsko-inženýrskou činnost pro investiční stavby města nebo ji zajišťuje prostřednictvím třetí osoby.

18. Připravuje a vyřizuje dotace pro investiční stavby města.

19. Připravuje a realizuje údržbu investičního charakteru staveb (zhodnocení) v majetku města na základě požadavků odborů města.

20. Vede kompletní agendu jednotlivých investičních akcí pro jejich konečné vyúčtování a kontrolu.

21. Plní úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje.

Oddělení Úřad územního plánování

1. Pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce.

2. Pořizuje územně plánovací podklady.

3. Pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu.

4. Pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu.

5. Je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí.

6. Je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území.

7. Podává návrh na vložení dat resp. vkládá data do evidence územně plánovací činnosti.

8. Vykonává další činnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

9. Podává informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (vyplývající z činnosti úřadu      územního plánování).

10. Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.

 

 

 
iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius