Odbor kanceláře tajemníka

Náplň činnosti odboru kanceláře tajemníka

PrintE-mail

Written by OKT Friday, 18 March 2011 12:11

TAJEMNÍK

Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.

Tajemník obecního úřadu:

 • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce,
 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou, •stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
 • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.

Tajemník se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním.

ÚSEK PERSONÁLNÍ A MZDOVÝ

 • zpracovává mzdy a s tím související agendu
 • vede personální agendu
 • zajišťuje vedení agendy vzdělávání a školení zaměstnanců
 • kontroluje stanovené limity počtu zaměstnanců a mzdových prostředků včetně OOV a zajišťuje související výkaznictví
 • v souladu s platnými zákony plní povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele ve vztahu ke státním organizacím, tj. v oblasti sociální, zdravotní a daňové

ODDĚLENÍ PRÁVNÍ

 • poskytuje právní pomoc a konzultace v právní oblasti starostovi, místostarostům, tajemníkovi a všem odborům úřadu
 • zajišťuje vymáhání pohledávek města Břeclavi
 • projednává přestupky
 • vede správní řízení ve věci poskytnutí ochrany ve smyslu § 5 občanského zákoníku (zásah do pokojného stavu)
 • vede agendu petic a stížností

ODDĚLENÍ INFORMATIKY A VNITŘNÍ SPRÁVY

 • zajišťuje hospodářské záležitosti městského úřadu a záležitosti informatiky úřadu
 • zabezpečuje referenda a volby
 • obstarává a organizuje chod úřadu, vede sklad materiálu, zajišťuje správu budov, jejich opravu a údržbu
 • provozuje vozový park a zajišťuje jeho údržbu
 • zabezpečuje evidenci a vykazování jízd služebních vozidel
 • vede agendu stravování a agendu cestovních příkazů
 • organizuje a materiálně zajišťuje zasedání volených orgánů
 • zajišťuje chod podatelny a archivu
 • zajišťuje proškolení pracovníků z předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci
 • zajišťuje školení odborné způsobilosti řidičů
 • zajišťuje technické a materiální zabezpečení pro Sbory dobrovolných hasičů ve Staré Břeclavi, Poštorné a vykonává správu jejich nemovitostí.
 • stanovuje směry krátkodobého a dlouhodobého vývoje komplexního informačního systému úřadu,
 • řeší požadavky na hardware a software podle potřeb úřadu
 • zajišťuje správu a údržbu počítačové sítě a výpočetní techniky
 • zajišťuje aktualizaci internetových a intranetových stránek města
 • zabezpečuje uživatelsko podporu softwarových aplikací

PODATELNA

 • zpracovává a expeduje vnitřní a vnější poštovní zásilky, zajišťuje spisovou službu a skartaci dokumentů
 • podává informace občanům, sdružuje informace z městského úřadu, poskytuje formuláře a informační materiály
 • obsluhuje telefonní ústřednu

SPISOVNA

 • zajišťuje ucelené agendy v rámci komplexního zajištění spisové služby městského úřadu a koordinaci spisoven jednotlivých odborů
 • zpracovává návrhy příslušných vnitřních předpisů (spisový a skartační řád)
 • vede centrální spisovny městského úřadu
 • přebírá a ukládá písemnosti jednotlivých odborů úřadu
 • připravuje skartační návrhy Státnímu okresnímu archívu o posouzení písemností a připravuje protokoly o skartačním řízení

ÚSEK RADNICE

 • připravuje podklady, zpracovává materiály mapující aktuální dění ve městě Břeclavi
 • sbírá materiály, zpracovává články informující o kulturním, společenském a sportovním životě ve městě
 • zhotovuje fotoreportáže a snímky z městských akcí, sportovních a kulturních akcí ve městě
 • přijímá inzerci do zpravodaje Radnice
 • zpracovává podklady pro fakturizaci inzerce
 • zajišťuje vydávání městského zpravodaje
 • spravuje rubriky Fotogalerie a Stalo se na webových stránkách města.
 • zpracovává a zasílá médiím tiskové zprávy
 • pořádá tiskové konference
 • spolupracuje s městskou policií, dále s příspěvkovými organizacemi města (školy, knihovna, muzeum..)
 • zajišťuje monitoring médií

ÚSEK SEKRETARIÁTU STAROSTY

 • připravuje a zajišťuje zápisy z Rady města; obsluha hlasovacího zařízení při zasedání ZM
 • zajišťuje organizační práce uvolněného člena RM s věcně příslušnými odbory MÚ
 • podíl na organizačním a technickém zabezpečení zasedání rady a zastupitelstva města
 • vede agendu kanceláře tajemníka
 • vyhotovuje zápis ze zasedání zastupitelstva města

ÚSEK KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

 • zabezpečuje činnosti bezpečnostní rady a krizového štábu města
 • koordinuje činnost úřadu při vyhlášení krizových stavů, včetně zpracování potřebné dokumentace
 • zajišťuje výkon státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy včetně dalších povinností v přenesené působnosti
 • zabezpečuje spolupráci a koordinaci se složkami, orgány a subjekty ve spravovaném území, podílejícími se na zabezpečení úkolů integrovaného záchranného systému (IZS)
 • zpracovává a udržuje agendu a dokumentaci na úseku příprav obrany a ochrany obyvatelstva v územním obvodu podle zvláštních předpisů v rozsahu své působnosti
 • za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu zjišťuje průběh odvodního řízení občanů povinných podrobit se odvodnímu řízení dle požadavků ředitele Krajského vojenského velitelství
 • zabezpečuje úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací a zvláštních skutečností
   
iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius