Povinně zveřejňované informace

PrintE-mail

Obsah stránky

1. Název 10. Příjem žádostí a dalších podání
2. Důvod a způsob založení 11. Opravné prostředky
3. Organizační struktura 12. Formuláře
4. Kontaktní spojení 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
5. Případné platby lze poukázat 14. Předpisy
6. IČ 15. Úhrady za poskytování informací
7. DIČ 16. Licenční smlouvy
8. Dokumenty 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
9. Žádosti o informace 18.Rejstřík honebních společenstev

1. Název

Město Břeclav

2. Důvod a způsob založení

Město Břeclav vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č.367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou .

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a §21 zákona o obcích).

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

č. ú. 526651 / 0100

  • Poplatek ze psů - Variabilní symbol: 1341 + číslo poplatníka
  • Poplatek z komunálních odpadů - Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
  • U plateb na základě odběratelských faktur, podepsaných smluv, vydaných rozhodnutí apod. se bankovní účet a variabilní symbol zadává podle údajů uvedených v těchto dokumentech.
  • V ostatních případech se úhrada provádí podle pokynů pracovníků jednotlivých odborů, pod které tyto případy patří.

6. IČ: 00283061

7. DIČ: CZ00283061

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

          Rozpočet 2013-2015
 
          Rozpočet 2012-2014

Rozpočet 2011-2013

Rozpočet 2009-2011

Rozpočet 2008-2010

Rozpočet 2007-2009

Závěrečný účet 2006 - Zpráva auditora
Závěrečný účet 2006 - zpráva
Závěrečný účet 2006 - rozbory příjmů a výdajů
Schválený rozpočet roku 2006
Komentář ke schválenému rozpočtu roku 2006
Rozpis závazných ukazatelů rozp_ 2006 - PO
Saldo příjmů a výdajů 2006-2008

Rozpočet města z let minulých

9. Žádosti o informace

Směrnice k provádění zákona o svobodném přístupu k informacím

Žádosti o informace

Vzor žádosti o poskytnutí informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností

12. Formuláře

Odbor kanceláře tajemníka (OKT)
Odbor rozvoje a správy (ORS)
Odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu (OSŘOŽU)
Odbor životního prostředí (OŽP)
Odbor ekonomický (OEK)
Odbor sociálních věcí (OSV)
Odbor správních věcí a dopravy (OSVD)
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu (OŠKMS)
Odbor majetkový (OM)
Útvar interního auditu (UIA)

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Časté dotazy

Životní situace na portálu veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:Nejdůležitější předpisy (18.6 kB)

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhrad

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

         Výroční zpráva 2013

         Výroční zpráva 2012

          Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007  

18. Rejstřík Honebních společenstev

         Dokumenty odboru životního prostředí (OŽP)

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius