Náplň činnosti - kancelář starosty

TiskEmail

STAROSTA

Starosta zastupuje město navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva města, popřípadě rady města, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony od počátku neplatné.

Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo města z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu města.

Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele Krajského úřadu tajemníka městského úřadu a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů; bez souhlasu ředitele Krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka městského úřadu neplatné.

Nestanoví-li zastupitelstvo města jinak, starosta

1.      Plní úkoly, stanovené právními předpisy, usnesením zastupitelstva města, rady města, orgány dozoru nad činností města a městského úřadu a další úkoly, spojené s činností města a městského úřadu.

2.      Starosta dále plní další úkoly, zejména :a) připravuje, svolává a zpravidla řídí jednání zastupitelstva města a rady města,b) může svolávat a řídit jednání výborů zastupitelstva města a komisí rady města v době, není-li jmenován jejich předseda a není-li určen zástupce předsedy (bez práva hlasování), spolupracuje s předsedy orgánů zastupitelstva města, rady města a zvláštních orgánů města,c) koordinuje činnost místostarosty a tajemníka městského úřadu

3.      Starosta dále zajišťuje a koordinuje činnost v oblastech :a) požární ochrany a civilní obrany a při plnění úkolů obrany a ochrany v době mimořádných událostí, b) zdravotnictví a sociálních věcí, c)tělovýchovy a sportu,d) kultury,e) propagace a zviditelnění města, popř.zahraničních vztahů,f) spolupráce města s dalšími právnickými osobami, občanskými sdruženími, spolky, kluby a zájmovými organizacemi, působícími na území města,g) spolupráce města s dalšími právnickými osobami, občanskými sdruženími, spolky, kluby a zájmovými organizacemi regionální a nadregionální působnosti.

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.

 

MÍSTOSTAROSTA

V době nepřítomnosti zastupuje starostu místostarosta v plném rozsahu práv, povinností a odpovědnosti. Místostarosta plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města (usneseními zastupitelstva a rady), případně uložené mu starostou v rámci zastupování starosty.

 

iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius