Odbor sociálních věcí

Náplň činnosti

TiskEmail

Napsal uživatel OSV Pondělí, 21 Prosinec 2009 14:41

1) Náplň činnosti

Odbor sociálních věcí rozhoduje o dávkách pomoci v hmotné nouzi dle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a dále rozhoduje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. Odbor sociálních věcí též působí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb.,o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 2) Nejdůležitější předpisy

 • Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpis
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů
 •  Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 •  Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 •  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení o sociálních službách
 •  Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 •  Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 •  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.  

  Za tím účelem :

 •  přijímá žádosti na předepsaných tiskopisech, jejichž formu stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí
 •  rozhoduje o oprávněnosti a úplnosti žádosti a v souladu se zákonem zabezpečuje výplatu dávek pomoci v hmotné  nouzi a sociálních služeb
 •  vede evidenci všech přijatých žádostí, zabezpečuje spisovou dokumentaci, provádí její kontrolu a podílí se na archivaci   a skartaci spisové dokumentace
 •  zajišťuje metodickou, poradenskou a kontrolní činnost na úseku sociálních dávek, služeb a sociálně-právní ochrany      dětí  
 •  metodicky řídí a kontroluje činnost příspěvkové organizace Domov seniorů Břeclav
 •  vede účetní agendu v oblasti sociálních dávek a služeb
 •  Poskytuje sociálně-právní poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení,     kriminálně patalogických jevů apod. Rozvodové a porozvodové poradenství včetně mediace dohod o rozvodovém    uspořádání.

3) Vnitřní členění

a) oddělení sociálně právní ochrany dětí

b) oddělení sociálních služeb

c) komunitní plánování sociálních služeb

d) příspěvkové organizace

 

 
iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius