Odbor sociálních věcí

Náplň činnosti

TiskEmail

Napsal uživatel OSV Pondělí, 21 Prosinec 2009 14:41

1) Náplň činnosti

Odbor sociálních věcí spolurozhoduje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dále rozhoduje a vede agendu dle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. Ve všech oblastech rozhodování je také respektován zákon 89/2012 Sb. – nový občanský zákoník. Odbor sociálních věcí též působí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu zákona   č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – z.401/2012 Sb. a dalším a dále zabezpečuje přestupkovou agendu přestupkového řízení ve věci přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně

- § 28 přestupky na úseku práce a sociálních věcí

- § 29 přestupky na úseku zdravotnictví

- §30 přestupky na úseku alkoholismu / toxikomanie                                                                                          

!!!!! OD 1.LEDNA 2012 AGENDU HMOTNÉ NOUZE, PŘÍSPĚVKŮ NA PÉČI AJ.VEDE ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BŘECLAV, V PŘÍZEMÍ BUDOVY MÚ BŘECLAV, KONTAKTY :

ING. JAN PODHORSKÝ - 950 107 551,

MAIL Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

P.BLANKA BENEŠOVÁ - 950 107 566,

MAIL Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

2)Vnitřní členění odboru sociálních věcí

a) oddělení sociálně právní ochrany dětí  

b) úsek sociálních služeb

c) agenda komunitního plánování sociálních služeb

d) příspěvkové organizace

3)Nejdůležitější předpisy

Agenda: sociálně právní ochrana dětí - péče o rodinu a děti

zákon č. 94/1963 Sb.,o rodině, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, ve znění pozd. předpisů

zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v aktuálním platném znění zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb.

Agenda: sociálně právní ochrana dětí - sociální kurátor pro mládež:

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, ve znění pozd. předpisů

zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) SSSSS

Agenda: sociálního poradenství  

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů

Agenda: projednávání přestupků

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

Agenda: vydávání receptů s modrým pruhem

zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů

Agenda: domovy s pečovatelskou službou

zákon č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Agenda: ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozd. předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Agenda: sociální kurátor + komunitní plánování sociálních služeb

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení o sociálních službách

Za tím účelem :

přijímá žádosti na předepsaných tiskopisech, jejichž formu stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí

rozhoduje o oprávněnosti a úplnosti žádostí a v souladu se zákonem koordinaci rozvoje sociálních služeb

vede evidenci všech přijatých žádostí, zabezpečuje spisovou dokumentaci, provádí její kontrolu a podílí se na archivaci a skartaci spisové dokumentace

zajišťuje metodickou, poradenskou a kontrolní činnost na úseku sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí

metodicky řídí a kontroluje činnost příspěvkové organizace Domov seniorů Břeclav

vede účetní agendu v oblasti sociálních služeb

poskytuje sociálně-právní poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, kriminálně patalogických jevů apod. , dále rozvodové a porozvodové poradenství včetně mediace dohod   o rozvodovém uspořádání.

 
iop-eu-mmr TIC Czech Point HKCR radio-dyje TV FENIX EDB Caril & Methodius